BOJANOVSKA  
KRAJKOVANA KRESBA

KRESBA UHLEM

BOJANOVSKA KERAMIKA
LUDMILA SADILKOVA
Ukázky kresby uhlem
Uhel 1Uhel 2Uhel 3Uhel 4Uhel 5Uhel 6Uhel 7Uhel 8Uhel 9Uhel 10Uhel 11Uhel 12Uhel 13Uhel 14Uhel 15Uhel 16Uhel 17Uhel 18Uhel 19Uhel 20Uhel 21Uhel 22Uhel 23Uhel 24Uhel 25Uhel 26Uhel 27Uhel 28Uhel 29Uhel 30Uhel 31Uhel 32Uhel 33Uhel 34Uhel 35Uhel 36Uhel 37Uhel 38Uhel 39Uhel 40Uhel 41Uhel 42Uhel 43Uhel 44Uhel 45Uhel 46Uhel 47Uhel 48Uhel 49Uhel 50Uhel 51Uhel 52Uhel 53Uhel 54Uhel 55Uhel 56Uhel 57Uhel 58Uhel 59Uhel 60